Văn bản số 8799 trả lời về việc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn


Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 192/CV-BHĐN ngày 14/11/2019 của Công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (sau đây gọi là Công ty) về sử dụng nhiều hình thức hóa đơn. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:
            Căn cứ Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ như sau:
            “2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
            5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử…”.”
            Căn cứ Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính như sau”
“3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.
Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mồi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”.
            Căn cứ Điều 14 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
            Căn cứ Điều 20 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
Căn cứ Khoản 3 & 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:
“Điều 35. Hiệu lực thi hành
3.   Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
4.   Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung văn bản hỏi số 192/CV-BHĐN ngày 14/11/2019 của Công ty:
Công ty có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể:
Nếu Công ty sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; Nếu Công ty sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.
Về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế: đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 14 và Điều 20 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.