Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trong thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 001-07/2020/UPM-CT/HĐ ngày 22/7/2020 của Công ty TNHH UPM (sau đây gọi là Công ty) về sử dụng hóa đơn trong thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Image from freerangestock.com


Căn cứ Điều 11, Điều 17 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính:

“Điều 11. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã

...2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện cỏ sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;

b) Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn...số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới...”

“Điều 17. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số (04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

b) Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn...số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mau số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này...”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Công ty tại văn bản số 001-07/2020/UPM-CT/HĐ ngày 22/7/2020, Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Lô 1PA4, KCN Dệt May Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến (Đường số 19A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình chờ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Công ty vẫn lập hóa đơn điện tử từ số 0006626 đến 0007255 thì:

Trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Công ty vẫn lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tại Bình Dương. Theo đó, các hóa đơn Công ty đã lập trong khoảng thời gian chờ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn có mã của Cơ quan thuế nếu có sai sót Công ty xử lý theo đúng quy định tại Điều 11 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế nếu có sai sót Công ty xử lý theo đúng quy định tại Điều 17 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Xem văn bản gốc: văn bản số 7606/CT-TTHT