Văn bản 368/TCT-KK trả lời về việc đóng thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi thi công hợp đồng thầu phụ lắp đặt giàn giáo cho công trình ngoài tỉnh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10610/VPCP-ĐMDN ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Thiên Phát (địa chỉ: 48 Ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai lĩnh vực xây dựng lắp đặt. về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.  Nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Thiên Phát gửi kèm theo Công văn số 10610/VPCP-ĐMDN nêu trên:
Chúng tôi là Công ty TNHH Bảo Thiên Phát, có trụ sở đặt tại số 48 p Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, không có chi nhánh hay văn phòng tại các nơi khác. Trong quá trình thực hiện luật thuế, Công ty chúng tôi gặp phải các vướng mắc về thuế vãng lai như sau:
-     Trong thời gian qua chúng tôi có ký hợp đồng thầu phụ thi công lắp đặt giàn giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh (Nhà thầu chính có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) giá trị hợp đồng bao gồm VAT 1,3 tỷ đồng. Chúng tôi nghiệm thu và xuất hóa đơn theo từng hạng mục công trình. Vậy Công ty chúng tôi có nộp thuế vãng lai không?
-     Trường hợp có nộp thuế vãng lai (do công ty mới thành lập, kể toán chưa đủ kinh nghiệm và chuyên môn nên đã khai và nộp toàn bộ thuế GTGT tại trụ sở) thì Công ty bị xử phạt không nộp tờ khai thuế vãng lai và tiền chậm nộp thuế không?
2.    Nội dung trả li:
Căn cứ Danh mục nhóm ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng khác tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: "Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ thuật riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa" bao gồm "Lắp đặt và dỡ bỏ ct pha, dàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốt pha, dàn giáo".
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (bao gồm nội dung sửa đối, bố sung tại Điểm a và Đim e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sủa đối, bố sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tải chính về hóa đon bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) liên quan đến khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế liên quan đến xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đối, bố sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế) liên quan đến tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế.
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên bổ sung Điều 34a vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên) liên quan đến không tính tiền chậm nộp.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đối, bố sung tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên) liên quan đến miễn tiền chậm nộp tiền thuế và tham quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế.
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo Thiên Phát tại tỉnh Cà Mau có hợp đồng lắp đặt giàn giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chỉ Minh thì Công ty thuộc trường hợp phải khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với doanh thu thực nhận từ hợp đồng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp thuế với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định và phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bảo Thiên Phát được biết./.