Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn thuế suất GTGT của sản phẩm tiêu nghiền


Ngày 07/07/2020, Cục thuế Đồng Nai đã ban hành văn bản số 6206/CT-TTHT hướng dẫn Chi nhánh Long Bình Công ty TNHH Olam Việt Nam về thuế suất GTGT sản phẩm tiêu nghiền của Công ty như sau:
“….
Theo công văn số 15895/BTC-CS ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt.
Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại công văn hỏi số 06/CV-20 ngàỵ 24/6/2020 của Chi nhánh Long Bình Công ty TNHH Olam Việt Nam: Chi nhánh Long Bình mua nguyên liệu đầu vào là tiêu hạt, sau đó làm sạch, tiệt trùng và nghiền trộn thành tiêu nghiền để xuất khẩu và bán vào thị trường nội địa, thì tiêu nghiền là sản phẩm đã qua chế biến nên khi xuất bán tiêu nghiền vào thị trường nội địa, Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%....”.

Xem văn bản gốc: Văn bản 6206

Xem văn bản 15895/BTC-CS của Bộ Tài chính: 15892/BTC-CST