Chat với chúng tôi trên Messenger Công ty phát sinh nhiều khoản thuế nhà thầu, có chuyển từ kê khai từng lần phát sinh sang kê khai theo tháng được không? ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Công ty phát sinh nhiều khoản thuế nhà thầu, có chuyển từ kê khai từng lần phát sinh sang kê khai theo tháng được không?

     Đây là trường hợp thực tế phát sinh và đã được Cục thuế Đồng Nai trả lời bằng văn bản số: 13995/CTDON-TTHT - ngày 22/12/2023.    Nội dung của văn bản như sau:

            Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số FIN-01/2023 ngày 27/11/2023 của Công ty TNHH Coats Footwear Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đề nghị được giải đáp về chính sách thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định như sau:

“Điều 44. Thời hạn nộp hồ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý

được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

...

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế như sau:

...4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:

... n) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài) áp dụng theo phương pháp trực tiếp; thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài áp dụng theo phương pháp hỗn hợp khi bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì được khai theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

...

        Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty phát sinh nhiều khoản thuế nhà thầu muốn chuyển đổi từ kê khai từng lần phát sinh sang kê khai theo tháng nếu Công ty thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì Công ty được kê khai theo tháng thay cho việc kê khai theo từng lần phát sinh.

Chat với chúng tôi trên Messenger