Chi phí đóng góp, ủng hộ nông dân có được xác định là chi phí được trừ không? có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

 

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 07-02/2020-CV ngày 12/07/2020 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về chi phí đóng góp, ủng hộ cho nông dân. về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

“...5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

..”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Công ty tại văn bản số 07-02/2020-CV ngày 12/07/2020, Công ty đóng góp, ủng hộ cho khoảng 80.000 nông dân các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ cây trồng thì đây là hàng hóa cho, biếu, tặng. Công ty phải lập hóa đơn đối với các hàng hóa, sản phẩm mà Công ty mang đi cho, biếu, tặng, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng, dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ cây trồng nêu trên nếu đáp ứng được theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chi phí Công ty dùng để mang đi cho, biếu, tặng được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đúng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Xem văn bản gốc: văn bản số 7294/CT-TTHT