Dịch vụ quyết toán thuế


Chúng tôi sẽ đại diện và thay mặt Khách hàng làm việc với Cơ quan thuế để thực hiện toàn bộ các thủ tục, báo cáo thuế hàng tháng đúng hạn và chất lượng. Chúng tôi chịu trách nhiệm trả các khoản phạt do lỗi của Chúng tôi gây ra khi báo cáo thuế sai hoặc trễ hạn.

Công việc cụ thể dịch vụ khai báo và quyết toán thuế bao gồm:
ü  Nhận chứng từ phát sinh trong tháng do doanh nghiệp cung cấp.
ü  Tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn.
ü  Lập báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra.
ü  Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
ü  Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm.
ü  Quyết toán các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
ü  Báo cáo Ban Giám đốc tình hình thuế chính xác, kịp thời nhằm tránh các sai sót và các vi phạm pháp luật.
ü  Tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán chính xác và đầy đủ các chi phí phát sinh thực tế theo đúng luật thuế.