Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN khi giảm vốn điều lệ

 

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được công văn sổ 072020-DPDN ngày 21/7/2020 của Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN khi giảm vốn điều lệ. vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:


Image from freerangestock.com

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về thay đổi vốn điều lệ:

“3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa ch trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

b) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Căn cứ Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn và theo nội dung trình bày tại công văn hỏi số 072020- DPDN ngày 21/7/2020 nêu trên: Trường hợp Công ty muốn giảm vốn điều lệ bằng các hình thức được quy định tại Khoản 3, Điều 68 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, thì Công ty phải thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 68 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Việc giảm vốn điều lệ của Công ty dẫn đến sự thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó nếu không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định được quy định tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tai chính.

Đ nghị Công ty căn cứ các hướng dẫn nêu trên thực hiện nguyên tắc khai thuế và tính thuế theo đúng quy định tại Điều 30, Chương III Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, tự xác định dự án đầu tư, tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, tự tính số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về thuế theo đúng quy định tại Điều 45, Chương VI Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định tại Điều 22, Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Xem bản gốc: văn bản số 7604/CT-TTHT

>> Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.