Chat với chúng tôi trên Messenger Tổng Cục thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Tổng Cục thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng


Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại văn bản số 2671/TCT-CS ngày 29/06/2020 về thuế GTGT, các hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

Như vậy hoạt động đào tạo kỹ năng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên để thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ sở đào tạo phải đáp ứng 2 điều kiện sau:
1. Cơ sở đào tạo phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Điều 19 Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014.
2. Cơ sở đào tạo phải được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo Điều 16 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp).
  * Cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm:
-  Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
-   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Xem văn bản gốc: 2671/TCT-CS


Chat với chúng tôi trên Messenger