Tổng cục Hải Quan hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy kéo nhập khẩu chưa gắn với thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số YAV/24122019 ngày 24/12/2019 và công văn số YAV/BTC/12-2019 ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phấm máy kéo nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 28/11/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7422/TCHQ- TXNK trả lời vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm máy kéo nhập khẩu, theo đó: Trường hợp mặt hàng máy kéo của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam nhập khẩu khai báo sử dụng làm động lực cho dàn xới, dàn bừa ... do chưa gắn với các loại máy móc, thiết bị khác thực hiện chức năng cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuốc bảo vệ thực vật, san phẳng đồng ruộng nên không đáp ứng là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chỉ sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác, do đó, không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7575/BNN-KTHT ngày 10/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến. Tại công văn số 7575/BNN-KTHT có nêu: “về danh mục máy kéo trên có thể thực hiện các chức năng khác ngoài nông nghiệp như: Sử dụng tại nhà kho, bến cảng ... không thỏa mãn mục đích chỉ sử dụng trong nông nghiệp, Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam có văn bản số YAV/BNN/01 -2019 ngày 03/10/2019 khẳng định danh mục máy kéo trên làm động lực cho dàn cày, dàn xới, dàn bừa, dàn ủi là máy kéo chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp và cam kết 100% không thể thực hiện được các chức năng khác"
Tuy nhiên, theo công văn số 2609FA ngày 26/09/2018 và công văn số 2503FA ngày 25/03/2019 của Công tỵ TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xác nhận các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tại mục mô tả hàng hóa đêu ghi rõ: "Máy kéo nông nghiệp dùng để kết hợp với các nông cụ để thực hiện các chức năng chuyên biệt trong sản xuất nông nghiệp. Máy kéo này được sử dụng trong nông nghiệp và người tiêu dùng cuối cũng là nông dân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát mục đích sử dụng máy kéo của người nông dân"Như vậy, công ty cũng đã khẳng định máy kéo không chỉ sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác.
Do đó, đề nghị công ty thực hiện đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 7422/TCHQ-TXNK nêu trên.
         Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam được biết./.

Xem file gốc: https://drive.google.com/open?id=1YQD4hjNz_L-ZoqiR0ZPdOJ8BsiFSfGT6