Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên cho chi nhánh - văn bản 787/TCHQ-KTSTQ


Ngày 12/02/2020, Tổng cục Hải quan đã ra văn bản số: 787/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn về “điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên cho chi nhánh” cho Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01.2019/KWEHAN của Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam liên quan đến các vướng mắc về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên cho đại lý hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Điều kiện để doanh nghiệp/ đại lý hải quan được áp dụng chế độ ưu tiên quy định cụ thể từ Điều 12 đến Điều 17 Thông tư 72/2015/TT-BTC  ngày 12/5/2015 của Bộ Tài Chính.
- Căn cứ Điểm 4, Điều 13 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài Chính “Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên”.
- Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, Chi nhánh chưa đủ cơ sở để xem xét áp dụng chế độ ưu tiên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam biết, thực hiện./.

Xem file hoàn chỉnh: