Hỏi - đáp: Trợ cấp 1 lần sau khi sinh con và trợ cấp dưỡng sức khỏe sau ốm đau.


Câu hỏi:
Trợ cấp 1 lần sau khi sinh con và trợ cấp dưỡng sức khỏe sau ốm đau là gì? Thủ tục được hưởng sẽ phải làm những gì?

Trả lời:
1. Trợ cấp 1 lần khi sinh con:
Điều 38, Luật BHXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:
- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/201 quy định: đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

2. Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau:
Điều 29, Luật BHXH năm 2014 quy định:
- Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.
- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
- Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;
c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.
-  Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Thủ tục: Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần sau khi sinh con và dưỡng sức sau ốm đau được lập theo biểu 01B-HSB theo Quyết định166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.                                                                                                                                   
Giấy tờ kèm theo để hưởng chế độ trợ cấp 1 lần sau khi sinh con  là: bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
Trường hợp nghỉ hưởng dưỡng sức sau ốm đau do mắc bệnh dài ngày hoặc có phẫu thuật thì phải có bản photo chứng từ chữa bệnh dài ngày hoặc giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận phẫu thuật kèm theo.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Website của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam - https://baohiemxahoi.gov.vn/”.