Hỏi - đáp: Thông tin người xuất khẩu/ người sản xuất hợp lệ trên chứng nhận xuất xứ CPTPP


Câu hỏi:
Ngày 05/09/2019 Bộ Tài Chính có thông tư số: 62/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Tại Điều 1, mục 4 có ghi:
"3. Yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:
a) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có đủ các thông tin tối thiểu sau:
a.1) Người xuất khẩu hoặc người sản xuất: nêu rõ người chứng nhận là người xuất khẩu hay người sản xuất"
Như vậy, đối với hàng hóa nhập khẩu, trên Giấy chứng nhận xuất xứ CPTPP nếu doanh nghiệp xuất khẩu cũng là nhà sản xuất thì có thể đồng thời đánh dấu vào ô Exporter và Producer trên C/O được không? Hay bắt buộc chỉ được chọn 1 trong 2 ô thì Giấy chứng nhận xuất xứ CPTPP mới hợp lệ.

Trả lời:
Hiệp định CPTPP không quy định mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chỉ quy định thông tin tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
Trong trường hợp người xuất khẩu cũng là nhà sản xuất thì Công ty cung cấp thông tin người xuất khẩu đồng thời là nhà sản xuất trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
Đề nghị Công ty tham khảo để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi và trả lời được trích từ website của Tổng cục Hải quan: "https://www.customs.gov.vn/".