Chia lợi nhuận công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào tài khoản nhà đầu tư mở tại Việt Nam, có thuộc trường hợp trường hợp lợi nhuận chuyển ra nước ngoài hay không?


 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn về việc chia lợi nhuận công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào tài khoản nhà đầu tư mở tại Việt Nam như sau:
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 120520/SNP ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH công nghiệp sơn Nhất Phẩm (sau đây gọi là Công ty) về chính sách thuế, về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính quy định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài:
“1. Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận hp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.”
Căn cứ khoản 3, Điều 50 Chương III Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định quyền của thành viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
“3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luạt.”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung văn bản hỏi số 120520/SNP ngày 12/5/2020 của Công ty:
Theo nội dung trình bày, Công ty được cấp phép hoạt động là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư là cá nhân, Công ty dự kiến thực hiện chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không chuyển tiền ra nước ngoài (chuyển tiền vào tài khoản nhà đầu tư mở tại Việt Nam) thì không thuộc trường hợp lợi nhuận chuyển ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính.

Xem văn bản gốc: