Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn về thời gian áp dụng hóa đơn điện tử


Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 05/2020/Shell ngày 11/5/2020 của Công ty Shell Việt Nam TNHH (sau đây gọi là Công ty) về chính sách hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:
From freerangestock.com
Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định như sau:
“Điều 35. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
Căn cứ Điều 151 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:
“Điều 151. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung văn bản s 05/2020/Shell ngày 11/5/2019 của Công ty:
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018, do đó việc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020 theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.
Kể từ ngày Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực thi hành thì quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
Xem văn bản gốc:

>> Chia lợi nhuận công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào tài khoản nhà đầu tư mở tại Việt Nam, có thuộc trường hợp trường hợp lợi nhuận chuyển ra nước ngoài hay không?