Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp xác định là cá nhân không nơi nương tựa theo luật thuế thu nhập cá nhân


Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3051/CT-TTHT ngày 08/7/2019 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp dẫn Công văn số 6002/CT-TTHT ngày 29/11/2018 hỏi về giảm trừ gia cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

“5. Người sống cô đơn không nơi nương tựa là người sống độc thân, không có hoặc không còn thân nhân.”

Tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng”.

Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật là trường hợp người nộp thuế phải trực tiếp phải nuôi dưỡng theo các Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên Cục Thuế kiểm tra xác định các điều kiện đáp ứng về người phụ thuộc theo quy định để hướng dẫn người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa được biết.

Xem văn bản gốc: