Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung sau khi đã được hoàn thuế lần đầu (văn bản 204/TCT-DNNCN)


            Theo văn bản 204/TCT-DNNCN, trường hợp cá nhân đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhưng sau đó phát hiện vẫn còn số tiền thuế nộp thừa, khi có nhu cầu tiếp tục được hoàn thuế thì cá nhân được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

                Xem file gốc: