Chat với chúng tôi trên Messenger Hỏi - đáp: Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Hỏi - đáp: Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.

Câu hỏi:
Tôi đang muốn thành lập 1 công ty TNHH MTV tại Đà Nẵng do tôi làm chủ.

Trả lời:
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên được quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
Về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:
a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;
b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
d) Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.


Chat với chúng tôi trên Messenger