Văn bản 8803 về địa chỉ viết tắt trên hóa đơn và chi phí hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài.


Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 191008/GRN-CV ngày 21/10/2019 của Công ty TNHH GRN Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến hướng dẫn về địa chỉ viết tắt trên hóa đơn. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai thuế giá trị gia tăng như sau:
“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê giá trị gia tăng cho cơ quan thuê quản lý trực tiêp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phân phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”
Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/20Ỉ4/TT-BTC ngày 31/3/2014:
“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:
“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”
Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”
Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày tại văn bản hỏi số 191008/GRN-CV ngay 21/10/2019,
1. Khi lập hóa đơn Công ty phải ghi địa chỉ theo đúng địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là (Trong khuôn viên CT TNHH Phát triển BĐS Daiwa House) 1-4, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam), được phép viết ngắn gọn thành: (Trong khuôn viên CT TNHH Phát triển BĐS Daiwa House) 1-4, Đường N3-2, KCN Long Đức, X. Long Đức, H.Long Thành, T.Đồng Nai.
2. Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên do Công ty TNHH GRN VN thành lập là chi nhánh bán hàng, không phải chi nhánh sản xuất, hạch toán phụ thuộc, có hoạt động kinh doanh, trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu và sử dụng hóa đơn riêng thì: Chi nhánh công ty kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh, về thuế TNDN, Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc là chi nhánh Công ty.
Phần chi hỗ trợ người lao động của Công ty để làm việc tại Công ty ở nước ngoài do Công ty quyết định theo quy định của pháp luật, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động được thụ hưởng; không được tính vào chi phí được trừ của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công tỵ được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Xem văn bản gốc:
https://drive.google.com/open?id=1guVI_1ipnx4mecH0zoDyZLznilzcKnQT