Hỏi - đáp: Công ty thuê nhà của cá nhân trả bằng tiền mặt có hợp lệ hay không?


Câu hỏi:
Năm 2016, năm 2017 Công ty chúng tôi thực hiện thuê nhà của cá nhân dùng làm trụ sở văn phòng Công ty có hồ sơ gồm: hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản (giá thuê từ tháng 1 đến tháng 8/2016 là 7 triệu đồng/tháng và từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017 là 20 triệu đồng/tháng; giá chưa bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN với số tiền trả từng lần lần lượt là 56 triệu đồng, 80 triệu đồng, 120 triệu đồng và 120 triệu đồng).
Công ty dùng phương thức thanh toán tiền thuê nhà của cá nhân trên là hình thức tiền mặt.
Đối với cá nhân cho thuê nhà đã nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê và không có hoá đơn đối với dịch vụ cho thuê nhà.
Áp dụng Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) Công ty chúng tôi có được tính chi phí thuê nhà thanh toán bằng tiền mặt nêu trên là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời:
- Căn cứ Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015) sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chỉ nếu đáp ứng đù các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát, sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kình doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. ”
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.5. Chi tiền thuê tài sản của. cá nhân không cỏ đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác đỉnh chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cả nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cả nhân.
- Ngày 30/7/2018, Chi cục Thuế Cam Ranh tiếp nhận thông báo số 4330/TB-CT ngày 20/7/2018 Kết luận của Cục trưởng Cục Thuế tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế Quý II; nhiệm vụ công tác thuế Quý 111/2018; trong đó có nội dung trả lời vướng mắc của Chi cục Thuế Cam Ranh về chứng từ thanh toán khi thuê nhà của cá nhân đối với doanh nghiệp: “về chi phí đối với doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân, chi cục Thuế TP Cam Ranh xem xét thực tế nếu có phát sinh khoản chi phí đi thuê thì chấp nhận tính vào chi phỉ được trừ, không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.
Theo đó, trường hợp Công ty thuê tài sản của cá nhân để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà nội dung hợp đồng thỏa thuận là Công ty không có nghĩa vụ nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà thì kể từ ngày 06/08/2015, hồ sơ chứng từ đề tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ thanh toán tiền thuê (không bắt buộc phải có chửng từ thanh toán không dùng tiền mặt). Tuy nhiên hiện nay Nhà nước đang chủ trương yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế, do đó đề nghị Công ty khi thanh toán tiền thuê tài sản cho cá nhân cho thuê nên sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để có cơ sở chứng minh xác thực khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Vậy Chi cục Thuế TP Cam Ranh trả lời Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được trích dẫn và nội dung hướng dẫn tại công văn này./.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Website của Bộ Tài chính - https://www.mof.gov.vn/”.