Khi xuất khẩu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử kể từ ngày 01/11/2020


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2019-CST ngày 22/11/2019 của Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1.   Tại điểm c khoản 5 Điều 6 Thông tư sổ 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:
“5. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đi với một s trường hợp cụ thế theo yêu cầu quản lý được hướng dẫn như sau:
c) Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xut khu) khi xut khu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.
Khi xuất hàng hóa để vận chuyên đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khấu, cơ sở sử dụng Phiếu xut kho kiêm vận chuyến điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xut khu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xut khu”.
2.   Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp như sau:
"2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, đế chun bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đ đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyn dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định sổ 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tố chức kinh tế, tố chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyến đi đế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định s 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, t chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định so 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP”.
Căn cứ quy định trên, từ 01/11/2020 hoặc khi cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì các nội dung áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Theo đó, cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.
Tổng cục Thuế có ý kiến TNHH Sonova Operations Center Việt Nam được biết./.

Xem văn bản gốc: