Hỏi - đáp: Tham gia BHXH không liên tục có được hưởng chế độ thai sản?


Câu hỏi:
Tôi có thời gian tham gia BHXH từ 01/2016 đến 8/2017 sau đó nghỉ việc, từ 01/2019 – 8/2019 tôi tiếp tục tham gia BHXH, đến tháng 9/2019 do sức khỏe yếu tôi xin nghỉ việc và được chốt sổ BHXH tổng thời gian là 02 năm 04 tháng. Xin hỏi đến tháng 11/2019 tôi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:
Căn cứ Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:
“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”
Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bạn hỏi thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Website của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam - https://baohiemxahoi.gov.vn/”.