Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn trường hợp ngày lập hóa đơn điện tử khác ngày kỷ hóa đơn điện tử

 

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 1078/TĐTA-HCLĐ ngày 21/07/2020 (công văn đến ngày 22/07/2020) của Công ty Thủy điện Trị An - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc xác định tính hợp lệ của ngày ký hóa đơn điện tử khác với ngày lập hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khời tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử

Image by mohamed Hassan from Pixabay

1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Căn cứ khoản 1, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 8. Lập hóa đơn điện tử

1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định. Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

-  Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;

-  Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.”

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: 

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền....”

Căn cứ công văn hướng dẫn số 812/TCT-DNL ngày 13/03/2019 của Tổng cục Thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về ngày lập và ngày ký duyệt trên hóa đơn điện tử.

Căn cứ hướng dẫn và nội dung văn bản hỏi số 1078/TĐTA-HCLĐ ngày 21/07/2020 (công văn đến ngày 22/07/2020) nêu trên, trường hp Công ty mua vé máy bay và được Đại lý bán vé máy bay xuất hóa đơn điện tử. Công ty gặp phải trường hp hóa đơn điện tử có ngày ký khác với ngày lập hóa đơn, qua trao đổi với Đại lý bán vé máy bay thì được trả lời là do đặc thù kinh doanh, hoạt động bán hàng diễn ra liên tục cả ngày và đêm. Hóa đơn tương ứng được lập và xuất liên tục trên phần mềm hóa đơn điện tử, điều này dẫn đến tình trạng một số hóa đơn có ngày phê duyệt sau ngày lập hóa đơn. Về vấn đề này, Cục thuế Đồng Nai đồng ý với đề xuất của Công ty là căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Xem văn bản gốc: Văn bản 7171