Chat với chúng tôi trên Messenger Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc đang hưởng ưu đãi thuế ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc đang hưởng ưu đãi thuế
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Ngày 06/07/2020, Cục thuế Đồng Nai phát hành văn bản số 6187/CT-TTHT hướng dẫn Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về nộp thuế TNDN đối với nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc, cụ thể như sau:
"... Theo hướng dẫn tại công văn số 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về việc nộp thuế TNDN đối với nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty tại văn bản số 01-2020/CTDN ngày 15/6/2020, trường hợp Công ty có một chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty) tại địa chỉ Lô 88, Khu A, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (mã số thuế 3600253135-002), thì việc kê khai, nộp thuế TNDN của Chi nhánh Công ty được thực hiện như sau:
1. Trường hp trong thời gian Chi nhánh Công ty đang còn trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN (nếu có):
Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương theo hướng dẫn tại công văn 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế.
2. Trường hợp Chi nhánh Công ty không được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế hiện hành:
Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ chi phí đối với thu nhập phát sinh tại nơi có Chi nhánh là cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, số thuế TNDN phải nộp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất được xác định theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.
Hàng quý, công ty có trách nhiệm tạm nộp thuế TNDN cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có Chi nhánh Công ty. Khi khai quyết toán thuế TNDN, công ty xác định số thuế TNDN phải nộp bằng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có nhà máy sản xuất phụ thuộc theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính...".

Xem văn bản gốc: văn bản 6187
Chat với chúng tôi trên Messenger