Những điều kiện để kinh doanh dịch vụ kế toán.

Để được cấp phép kinh doanh dịch vụ kế toán, một doanh nghiệp phải có đủ những điều kiện như sau (theo Thông tư  297/2016/TT-BTC):
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

           Như vậy, một trong những điều kiện để một công ty cung cấp dịch vụ kế toán là phải có ít nhất hai thành viên góp vốn là các kế toán viên hành nghề
Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ kế toán viên hành nghề (theo Luật Kế toán và thông tư 91/2017/TT-BTC) như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;
b) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng;
c) Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính tổ chức.

Danh sách Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được cung cấp công khai trên website của Bộ Tài chính, cụ thể tại địa chỉ: https://www.mof.gov.vn/.


Xem giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Chúng tôi..