BHXH Đồng Nai thông báo mức lãi suất chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2020 (VB số 55)


Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; căn cứ Thông báo số 63/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng; Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo kể từ ngày 01/01/2020:
-  Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 0,9666%/tháng (mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2019 là 5,8%/năm, tương đương bằng 0,4833%/tháng).
-  Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT là 0,9766%/tháng (mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 31/12/2019 là 5,86%/năm, tương đương bằng 0,4883%/tháng).
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết./.


Xem file gốc: https://drive.google.com/open?id=1cuEpbLuRAfAUl2GmAOJzw3M_wrz2p5OX